Živinarstvo

Big Dutchman ima pravi sistem za svaku vrstu živine od podnog uzgoja do vrlo efikasnih kaveznih sistema sa trakom za izđubravanje i ventilacijom-sušenjem đubreta radi poboljšanja ambijentalnih uslova u staji i zaštite čovekove okoline. Na raspolaganju je sve od Big Dutchmanovog lanca za hranjenje CHAMPION , do potpuno računarski upravljanog hranjenja kokica i nosilja, automatskih gnezda za nošenje i kaveznih baterija za roditelje. Za optimalne klimatske uslove u živinarniku nudimo kompletnu opremu za ventilaciju, grejanje i hladjenje sa računarskim upravljanjem.


Alternativni Sistemi

Alternativni sistemi držanja nosilja, višespratni sistem za nosilje, sistemi pojenja, doziranje vitamina i lekova, skladistenje i dotur hrane, kompjutersko upravljanje sistemom ……….

Kavezni sistemi

Sistem za manje grupe nosilja, baterije sa trakom za izdjubrivanje za nosilje i jednodnevne piliće, sistemi za skupljanje jaja, hrana, lekovi, kompjutersko upravljanje ………..

Roditelji

Automatsko hranjenje lancem, baterija za roditelje nosilja, skupljanje jaja, sistemi pojenja, hranilice za petlove i tovnu živinu, hrana, lekovi ……….

Tov Živine

Hranilice, sistem za odgoj i tov ćuraka, pojilice, skladistenje i dotur hrane, lekovi i vitamini ……..

Klima Sistemi

Prećiščavanje izbačenog vazduha, sistem za vlaženje vazduha, pravilno ubacivanje svežeg vazduha, ventilatori, računarsko praćenje rezultata tokom odgoja, kompjuterski sistem upravljanja, inteligentni sistem regulisanja klime …….